POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Polityka prywatności

II. Polityka plików cookies

I. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem stron internetowych www.cetusconsulting.pl, www.morfologiasprzedazy.pl i www.morfologiaprzywodztwa.pl  (zwanych dalej: „stronami”).

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.
 

1. ADMINISTRATOR

Administratorem stron oraz administratorem danych osobowych Użytkowników stron, tj.:

 • osób składających zamówienia,

 • osób komunikujących się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz na dane kontaktowe podane na stronach,

 • osób zapisujących się do Newslettera

​jest Cetus Consulting Jacek Czarnowski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 5831801159 oraz Cetus Consulting Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 5833478343, obie z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 6 lok. 208 (80-852 Gdańsk), zwane dalej: my.
 

2. SPOSÓB POZYSKIWANIA I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskujemy w procesach biznesowych dotyczących współpracy poprzez formularze kontaktowe, formularze zgłoszeniowe, kontakty telefoniczne lub pocztę e-mail, bezpośrednio od Użytkownika.

W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego i usługi Newsletter, Użytkownik podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu.

 

W przypadku składania zamówienia na stronach (skorzystania z formularza zgłoszeniowego), Użytkownik podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • stanowisko,

 • numer telefonu,

 • nazwę firmy/instytucji,

 • dane adresowe firmy/instytucji

 • numer NIP


Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

3. CEL PRZETWARZANIA I OKRES PRZECOHWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (obsługa złożonego przez Użytkownika zamówienia).
  Okres przechowywania danych osobowych – do momentu wykonania umowy.

 • wykonanie obowiązku przechowywania dokumentów stanowiących dowody księgowe, zgodnie z przepisami prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
  Okres przechowywania danych osobowych – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy.

 • komunikacja z Użytkownikiem stron, w tym udzielanie odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowanie innych działań zgodnie z prośbą Użytkownika.
  Okres przechowywania danych osobowych – do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem.

 • utrzymanie relacji biznesowych.
  Okres przechowywania danych osobowych – do momentu złożenia sprzeciwu.

 • prowadzenie działań marketingowych produktów własnych, w tym wysyłki Newslettera.
  Okres przechowywania danych osobowych – do momentu złożenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 • dochodzenie przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika.
  Okres przechowywania danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 

Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi.

W przypadku wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg prawny nałożony przepisami prawa; przechowywanie danych jest konieczne zgodnie z regulacjami prawa podatkowego i rachunkowego.

Informujemy, że w serwisie mogą znajdować się linki odsyłające, które umożliwiają – w przypadku ich kliknięcia, dotarcie do innych stron internetowych, zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszych stron nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności i politykę wykorzystywania plików cookies, i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

4. PODSTAWY PRAWNE

Aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą (np. chęć otrzymywania informacji o naszych szkoleniach i usługach na wskazany adres e-mail). Użytkownik ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w otrzymanej wiadomości), lub poprzez kontakt mailowy z administratorem stron.

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora (np. zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy, prośba o ofertę naszych szkoleń).

 • art. 6 ust. lit. b RODO – podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (np. zaakceptowanie warunków zamówienia, skorzystanie z usługi).

 • zgoda z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.; dalej: UŚUDE.


5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów.

W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą stron i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie.

Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np. dostawcy usług IT, utrzymanie stron internetowych i prowadzenie działań marketingowych, usługi księgowe. W takim przypadku, przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub innych instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to między innymi:

 • komunikacji z serwisami społecznościowymi, z którymi zintegrowane są nasze strony (Facebook, LinkedIn, YouTube);

 • podjęcia działań zgodnie z otrzymanym przez nas zapytaniem (np. usługi kurierskie);

 • przekazania danych odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa, by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).


6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe przetwarzane są lokalnie na terytorium Polski i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom stron przysługuje prawo do:

 • usunięcia swoich danych;

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;

 • bycia anonimowym;

 • dostępu do swoich danych;

 • przenoszenia danych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • poprawiania swoich danych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania danych Użytkownika (np. w celach księgowych, podatkowych, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Użytkownik może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień na adres biuro@cetusconsulting.pl.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym, podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie.

9. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, ze zm.), dalej: UŚUDE, przesyłanie treści marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną wymaga zgody osoby zainteresowanej na ich otrzymywanie. Osoba taka musi ponadto wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, który to wymóg nakładają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542), dalej: PT.

Z tego też powodu, aby zapisać się na Newsletter, wymagane jest od Użytkownika łączne wyrażenie obydwu ww. zgód, które następuje poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w wyznaczonym miejscu.

Jednocześnie informujemy, że wyrażenie wymienionych zgód dotyczy wyłącznie przesyłania treści marketingowych na podany przez Użytkownika adres e-mail. Zgody, o których mowa, mogą zostać cofnięte przez Użytkownika w dowolnym momencie. Można to uczynić samodzielnie poprzez opcję „Nie chcę otrzymywać waszych powiadomień” dostępną w każdej wysłanej przez nas wiadomości, lub kontaktując się z nami na adres biuro@cetusconsulting.pl. Wycofanie którejkolwiek ze zgód uniemożliwi nam dalszą wysyłkę Newslettera.

II. Polityka plików cookies

Strony www.cetusconsulting.pl, www.morfologiasprzedazy.pl i www.morfologiaprzywodztwa.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika stron i przeznaczone są do korzystania z niniejszych stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika stron pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, jest administrator stron Cetus Consulting Jacek Czarnowski z siedzibą w Gdańsku (80-852), ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika stron i odpowiednio wyświetlić strony, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy stron z nich korzystają, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


W ramach stron stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne”  (session cookies) – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 • „stałe” (persistent cookies) – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


W ramach stron stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy stron mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika stron. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).